Szczegóły projektu

Budowa placu zabaw i boiska do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 31 - ogrodzony obszar przylegający do kompleksu budynków szkoły od południa, w sąsiedztwie starego boiska asfaltowego i istniejącego, ogrodzonego boiska sportowego.

Lokalizacja elementów:
1. Plac zabaw - jako uzupełnienie o wybrane elementy istniejącego placu zabaw.
2. Boisko do siatkówki plażowej - na miejscu istniejącego, prowizorycznego boiska.
3. Ławki, kosz na śmieci, tablica regulaminowa - przy placu zabaw.

Skrócony opis zadania

Zadanie, zgłaszane w imieniu mieszkańców osiedla Podleśnego, zakłada budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego i bezpiecznego placu zabaw oraz boiska do siatkówki plażowej wraz z małą infrastrukturą towarzyszącą i monitoringiem na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie jako miejsca spędzania czasu wolnego dla mieszkańców osiedla Podleśnego oraz w ramach uzupełnienia infrastruktury szkoły.

Opis projektu

Zadanie, zgłaszane w imieniu mieszkańców osiedla Podleśnego, zakłada budowę ogólnodostępnego, nowoczesnego, wielofunkcyjnego, kreatywnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci w wieku szkolnym oraz boiska do siatkówki plażowej wraz z małą infrastrukturą towarzyszącą (ławka, kosz na śmieci i tablica z regulaminem) i monitoringiem na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie - jako miejsca spędzania czasu wolnego i rekreacji dla mieszkańców osiedla Podleśnego oraz w ramach uzupełnienia i wzbogacenia zewnętrznej infrastruktury szkoły.

We wschodniej części osiedla Podleśnego - największego osiedla wielorodzinnego w Iławie brakuje przestrzeni rekreacyjnej i zabawowej, która zabezpieczałaby potrzeby rodzin z dziećmi. Także zaplecze zewnętrzne szkoły, z którego mogliby korzystać uczniowie, jest niewystarczające. Istniejący plac zabaw "Śmiecholandia", wybudowany ze środków pozyskanych w ramach publicznej zbiórki, to zaledwie kilka elementów. Boisko do siatkówki plażowej to prowizoryczny obiekt, który nie spełnia przepisów stawianych tego typu boiskom. Celem zadania jest wypełnienie tej luki poprzez uzupełnienie istniejącego placu zabaw o nowe elementy, zagospodarowanie boiska do piłki siatkowej oraz zainstalowanie małej infrastruktury w formie ławki, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem i kamery monitoringu oraz likwidację elementów potencjalnie niebezpiecznych dla użytkowników.

W 2017 r., w związku z planami zagospodarowania wolnego terenu przy szkole, powstał projekt wykonawczo-budowlany inwestycji "Rewitalizacja boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 4". Z uwagi na trudną sytuację finansową miasta, realizacja inwestycji nie będzie możliwa w perspektywie najbliższych lat. Realizacja przedmiotowego zadania pozwoliłaby na częściowe zagospodarowanie przestrzeni, a jednocześnie - z uwagi na specyfikę projektu - nie wchodziłaby w kolizję z przyszłą inwestycją. Zadanie należałoby zrealizować ponadto w taki sposób, by możliwe było przeniesienie w przyszłości poszczególnych elementów do innej lokalizacji, wykorzystanie w ramach planowanej inwestycji lub dostosowanie projektu wykonawczo-budowlanego planowanej inwestycji do zrealizowanego zadania. W przypadku stwierdzonej kolizji, autor projektu zadania dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zadania o budowę boiska do siatkówki plażowej lub zmianę jego lokalizacji.

Cel zadania:
- poprawa jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców osiedla Podleśnego i uczniów szkoły
- doposażenie zewnętrznej infrastruktury szkoły
- zapewnienie uczniom szkoły i dzieciom z osiedla Podleśnego możliwości wszechstronnego rozwoju i rozwinięcia sprawności psychomotorycznych
- skomunikowanie południowej części kompleksu szkoły z osiedlem Podleśnym
- poprawa bezpieczeństwa we wschodniej części osiedla Podleśnego
- ożywienie wspólnych więzi mieszkańców południowej części Iławy
- podniesienie walorów estetycznych obszaru szkoły

W zakresie realizacji zadania przeprowadzone zostały konsultacje i uzgodnienia z dyrekcją szkoły, rodzicami uczniów, mieszkańcami osiedla Podleśnego i przyszłymi użytkownikami.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

We wschodniej części osiedla Podleśnego - największego osiedla wielorodzinnego w Iławie brakuje przestrzeni rekreacyjnej i zabawowej, która zabezpieczałaby potrzeby rodzin z dziećmi. Takiej przestrzeni w oczekiwanym zakresie nie zapewnia mieszkańcom osiedla spółdzielnia mieszkaniowa. Także zaplecze zewnętrzne szkoły, z którego mogliby korzystać uczniowie, jest niewystarczające. Brakuje nowoczesnych, wielofunkcyjnych urządzeń, które służyłyby rozwinięciu sprawności psychomotorycznych dzieci i uczniów. Brakuje też przestrzeni, w której mieszkańcy mogliby spędzać wolny czas. Realizacja zadania ma te wszystkie luki wypełnić.

Beneficjentami realizacji zadania będą mieszkańcy osiedla Podleśnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, uczniowie, a pośrednio pracownicy i nauczyciele szkoły.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Gminy Miejskiej Iława w przypadku jego realizacji

Efektem realizacji zadania będzie powstanie ogólnodostępnego placu zabaw i ogólnodostępnego boiska do siatkówki plażowej. Dostępność do miejsca realizacji zadania zapewniona będzie poprzez furtkę w ogrodzeniu od strony wschodniej i istniejące dojście od strony północnej. Cały kompleks dostępny będzie dla użytkowników w obecnie obowiązującej formule.

Szacowane roczne koszty utrzymania, eksploatacji np. energia, sprzątanie, demontaż, konserwacja, obsługa, itp.

Pierwszy rok - ok. 5000 zł
Drugi rok i kolejne - ok. 7500 zł

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Boisko - niwelacja terenu1 000 zł
2Boisko - ustabilizowanie podłoża2 500 zł
3Boisko - rozłożenie geowłókniny na powierzchni boiska1 500 zł
4Boisko - okrawężnikowanie 2 000 zł
5Boisko - warstwa piasku7 000 zł
6Boisko - słupki, siatka, linie2 500 zł
7Boisko - plandeka do przykrywania powierzchni1 000 zł
8Plac zabaw - niwelacja terenu i ustabilizowanie podłoża5 000 zł
9Plac zabaw - warstwa piasku10 000 zł
10Plac zabaw - zestaw zabawowy: drabinki, podesty, przejście rurowe, rura strażacka, ślizgi15 000 zł
11Plac zabaw - zestaw gimnastyczny: belka ruchoma, kółka wiszące, lina do przechodzenia, opony, równoważnia15 000 zł
12Plac zabaw - huśtawka sześcioosobowa, wielokątna7 500 zł
13Otoczenie - ławki, kosz na śmieci, tablica regulaminowa z montażem5 000 zł
14Zestaw do monitoringu5 000 zł
15Projekt wykonawczo-budowlany10 000 zł
16Budowa furtki w istniejącym ogrodzeniu5 000 zł
17Nieprzewidziane rozbiórki, zabezpieczenia elementów niebezpiecznych5 000 zł
Łącznie: 100 000 złProjekt
został zweryfikowany negatywnie przez Zespół ds. Iławskiego Budżetu
Obywatelskiego, a co za tym idzie nie zostaje dopuszczony do głosowania.
Projekt nie jest zgodny z Rozdziałem 2 § 4 ust. 1 pkt 5 lit. d) Zasad i trybu
przeprowadzania z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława konsultacji społecznych
dotyczących Iławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz wymagań jakie powinien
spełniać projekt budżetu obywatelskiego stanowiące załącznik do Uchwały NR
XII/129/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 września 2019 r. Projekt
koliduje z innymi zaplanowanymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez
Gminę Miejską Iława na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie.
Dodatkowo charakterystyka projektu i jego umiejscowienie sprawia, że nie będzie on ogólnodostępny,
a co za tym idzie nie zaspokaja zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Iława.