Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Pani/ Pana danych jest Gmina Miejska Iława reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą pod adresem: Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13 , e-mail: um@umilawa.pl, tel. 89 649-01-01).

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z przeprowadzeniem procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego w zw. z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Udostępnione dobrowolnie dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie usprawiedliwionych interesów Administratora zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności w zakresie:

  • świadczenia usługi wsparcia technicznego oraz obsługi zapytań itp. dla Użytkowników Platformy. Uzasadnionym interesem Administratora jest tzw. obsługa techniczna Użytkownika;

  • Dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi. Uzasadniony interes administratora polega na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. W przypadku udziału w procedurze związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres jej trwania, jednak z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa w tym z uwagi na bezpieczeństwo prawne, będziemy je mogli przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dane dotyczące plików cookies zapisywanych na urządzeniach Użytkowników odwiedzających Platformę przechowuje się przez czas odpowiadający cyklowi „życia“ zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika.

5) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu .

6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.

9) Administrator na podstawie stosownej umowy powierza przetwarzane danych osobowych operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi głosowania, tj. firmie MEDIAPARK Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława Trylińskiego 10, 10‑683 Olsztyn NIP: 7393910693. W przypadkach dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników kancelariom prawnym.

W przypadku obsługi korespondencji drogą tradycyjną Administrator może przekazać dane osobowe Użytkowników Poczcie Polskiej lub innemu operatorowi pocztowemu.