projekt nr 11

11. Aktywizacja zdrowotna Iławskich Seniorów


Lokalizacja

14-200 Iława, Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Wiejska 2D,Hala Widowiskowo-Sportowa w Iławie inne lokale znajdujące się w zasobach miasta.

Skrócony opis propozycji projektu

Projekt skierowany jest do Iławskich Seniorów. Głównym celem projektu jest poprawa kondycji zdrowotnej poprzez uczestnictwo w  zajęciach rehabilitacyjno-sportowych oraz prelekcjach nt. profilaktyki zdrowotnej.

Opis projektu

W ramach realizacji zadania planuje się przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjno-sportowych, w podziale na 4 grupy ok. 20 osobowe. Zajęcia skierowane są do minimum 80 mieszkańców. Ćwiczenia dla  jednej grupy odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 1godzinie. Ćwiczenia dla uczestników projektu prowadzone będą nieodpłatnie,w lokalach znajdujących się w zasobach Miasta Iławy.
Organizatorem zajęć gimnastycznych będzie Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Iławie, przy współpracy z Iławskim Klubem Seniora. W ramach kosztów organizacyjnych zadania planuje się zatrudnienie osoby/osób prowadzących zajęcia oraz  pokrycie kosztów  2 prelekcji 2 godz. nt.profilaktyki zdrowotnej, ze specjalistami dla ok 100 osób.
W związku z przewidywanym dużym zainteresowaniem gimnastyką oraz prelekcjami przez mieszkańców Iławy niezbędne będzie zapisanie się do organizatora imprez. Celem sprawnej realizacji zadania zostanie stworzony regulamin  uczestnictwa w ćwiczeniach. O dostaniu się na zajęcia oraz wykłady, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Promocja projektu polegać będzie na zamieszczeniu informacji o zajęciach oraz terminach realizacji na stronie internetowej Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie, stronie Facebook Klubu Seniora oraz w innych dostępnych miejscach.
Ewaluacja zadania polegać będzie na monitorowaniu frekwencji.

Uzasadnienie potrzeby realizacji propozycji projektu oraz jego beneficjenci

Głównym celem projektu jest aktywizacja zdrowotna mieszkańców Iławy . Znaczącym problemem, z jakim borykają się seniorzy to pogarszająca się kondycja fizyczna oraz zdrowie. Wychodząc naprzeciw potrzebom, chcemy umożliwić podjęcie działań związanych z poprawą zdrowia poprzez wspólne ćwiczenia ruchowe oraz podniesienie świadomości nt. zdrowego stylu życia. Uważamy, że realizacja projektu będzie odpowiedzią na potrzeby seniorów zamieszkałych w Iławie, co przyczyni się do poprawy ich stanu zdrowia zarówno fizycznego jaki i psychicznego, świadomości społecznej nt. zdrowego stylu życia, dobrej kondycji oraz profilaktyki pro zdrowotnej.

Informacja o dostępności propozycji projektu dla mieszkańców Iławy w przypadku jego realizacji

Wszelkie informacje o dostępności projektu dla mieszkańców Iławy znajdować się będą w  Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie w Klubie Seniora funkcjonującym w Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Wiejska 2D, oraz na stronie Facebook Klubu Seniora.

Szacowane roczne koszty utrzymania, eksploatacji np. energia, sprzątanie, demontaż, konserwacja, obsługa, itp.

Koszty związane z eksploatacją pokryje organizator zajęć i prelekcji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Organizacja zajęć gimnastycznych dla seniorów 8 h w tygodniu 25 000 zł
2Organizacja prelekcji prozdrowotnych ze specjalistami5 000 zł
Łącznie: 30 000 zł