projekt nr 6

6. Doposażenie boiska sportowego przy ul.Odnowiciela w Iławie


Lokalizacja

Iława, Osiedle Piastowskie, ul. Odnowiciela

Skrócony opis zadania

siłownia pod chmurką, oświetlenie, piłkochwyt

Opis projektu

Doposażenie aktualnej infrastruktury sportowej.
Ze względów od nas niezależnych, budowa ośrodka rekreacyjno sportowego o pełnym zakresie boisk i sprzętu sportowego w rejonie „oczka” stawu, musi być przełożona na czas późniejszy, lecz nie zaniechana. Zatem postanowiliśmy, aby stare betonowe boisko przy ul. Odnowiciela  podreperować, instalując niezbędne sprzęty i zabezpieczenia. Do nich należy:
• zamontowanie w obrębie boiska, ale na jego skraju 6 przyrządów do ćwiczeń siłowych tułowia, nóg i ramion, z uwzględnieniem funkcji gibkości,
• Zainstalowania w odpowiednich miejscach boiska  osłon wychwytujących piłki,
• Wykonanie doświetlenia boiska – montaż słupów z żarówkami.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Osiedle Piastowskie w Iławie należy do tych, gdzie zamieszkuje najmłodsze pokolenie iławian. Niezwykle dynamicznie rozwijające się pod względem demograficznym. Dokąd, nie doczekamy się infrastruktury w okolicy „oczka”, konieczne jest pielęgnowanie jedynego tu ośrodka rekreacyjnego, dla wszystkich grup społecznych od siedmiolatków do młodzieży starszej, z myślą o mamach i tatusiach.  Kłopotem naszym jest błędna gęstość zabudowy, a w tym brak mini boisk dla dorastającej ferajny dziewcząt i chłopców. Instalowane  pod oknami bloków mieszkalnych  mini place do zabaw służą jedynie dzieciakom do 3-go roku życia, dalej populacja dorastającej dzieciarni pozbawiona jest miejsca do spontanicznej aktywności fizycznej.
Więcej terenów do gier sportowych – winno być hasłem przewodnim.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Gminy Miejskiej Iława w przypadku jego realizacji

Obiekt otwarty całodobowo

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1siłownia plenerowa 35 000 zł
2oświetlenie37 000 zł
3piłkochwyty60 000 zł
4dokumentacja budowlana6 000 zł
5chodnik12 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Kosztorys zadania został zweryfikowany w uzgodnieniu z wnioskodawcą.

Załączniki